Zespół do spraw Dyscyplinarnych - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół do spraw Dyscyplinarnych

Zespół do spraw Dyscyplinarnych

Do zadań Zespołu do spraw Dyscyplinarnych należy:

1) Prowadzenie wyznaczonych czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych w oparciu o przepisy rozdz. 10 ustawy o Policji oraz w uzasadnionych przypadkach postępowań administracyjnych związanych ze zwolnieniem policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, 8, 9, a także sporządzanie projektów wniosków o zwolnienie ze służby w trybie art. 41 ust 2 pkt 5 ustawy o Policji;

2) Udział w wyznaczonych czynnościach podejmowanych na miejscu wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjanta oraz analiza wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjanta, pod kątem naruszenia dyscypliny służbowej;

3) Inicjowanie i realizowanie w ramach kompleksowych przedsięwzięć czynności analityczno-diagnostycznych, połączonych z prowadzonymi we współdziałaniu z komórką kadrową Komendy działaniami naprawczymi o charakterze systemowym w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

4) Koordynacja pracy rzeczników dyscyplinarnych w zakresie prowadzonych przez nich czynności wyjaśniających w trybie art. 134i ust. 4 ustawy o Policji oraz postępowań dyscyplinarnych;

5) Sporządzanie okresowych sprawozdań ze stanu dyscypliny służbowej, wymaganych przepisami, wytycznymi lub poleceniami;

6) Planowanie i organizacja szkoleń z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

7) Prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów w powyższym zakresie.

 

Metryczka

Data publikacji : 31.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Agniesszka Grzymska
do góry