Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału
nadkomisarz Michał Szymajda

 Zastępca Naczelnika
komisarz Eryk Oppeln Bronikowski

Zastępca Naczelnika

podkomisarz Michał Uliasz

Sekretariat

telefon 47 841 25 23

telefon obsługiwany w godzinach 8:00 - 16:00

 telefon 47 841 79 81

wrd.kmp@lodz.ld.policja.gov.pl

 

Główne zadania Wydziału:

 1. analizowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, opracowanie stałych lub okresowych informacji, analiz stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach;
 2. pełnienie nadzoru szczególnie na odcinkach i w miejscach szczególnie zagrożonych wypadkami i kolizjami drogowymi, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;
 3. przeciwdziałanie, ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a w szczególności sprawców dopuszczających się naruszeń, które są głównymi przyczynami zdarzeń drogowych;
 4. likwidacja skutków zdarzeń drogowych, w tym zabezpieczenie śladów i dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
 5. zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na miejscu zdarzenia, współdziałanie z innymi służbami w czasie prowadzenia akcji ratowniczych;
 6. wykonywanie zadań w zakresie pilotażu osób podlegających ochronie;
 7. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działań kontrolno-profilaktycznych związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na drogach;
 8. wykonywanie kontroli ruchu drogowego między innymi pod kątem zagrożeń związanych z:
  • nieprawidłowościami w zakresie stanu technicznego pojazdów;
  • ujawnianiem i eliminowaniem nieprawidłowości w transporcie drogowym;
 9. współpraca z innymi jednostkami Policji, Strażą Miejską, Inspekcją Transportu Drogowego, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Służbą Celną oraz innymi organami ochrony prawnej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń popełnianych przez użytkowników dróg;
 10. współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na podległym terenie oraz współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie propagowania przepisów ruchu drogowego;
 11. rejestracja danych dotyczących zdarzeń drogowych w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji;
 12. prowadzenie bieżącej współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;
 13. przygotowywanie opinii do projektów organizacji ruchu drogowego zgodnie z kompetencjami oraz kontrola i nadzór nad organizacją ruchu drogowego w związku z prowadzonymi robotami drogowymi.

Struktura Wydziału:

 1. Kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi stanowią:
  1. Naczelnik Wydziału;
  2. Zastępca Naczelnika Wydziału;
  3. Zastępca Naczelnika Wydziału.
 2. W skład Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wchodzą:
  1. Referat I
   1. Zespół Organizacji Służby, telefon 47 841 25 10
   2. Zespół Kontroli Ruchu Drogowego, telefon 47 841 25 04
  2. Referat II, telefon 47 841 25 27:
   1. Ogniwo I;
   2. Ogniwo II;
   3. Ogniwo III
  3. Referat III, telefon 47 841 25 36:
   1. Ogniwo I;
   2. Ogniwo II;
   3. Ogniwo III.

W godzinach 800 - 1600 interesanci mogą osobiście uzyskać informacje na temat ilości punktów karnych, jakie są odnotowane w kartotece za popełnione przez nich wykroczenia drogowe w Zespole Informatyki Ruchu Drogowego, który wchodzi w skład Referatu Organizacji Służby. Osoba zainteresowana winna przyjść osobiście z dokumentem tożsamości.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 05.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Marynowicz
do góry