Wydział Prewencji - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

 

Naczelnik Wydziału

podinsp. Violetta Gawron

Zastępca Naczelnika

st. asp. Tomasz Kotarski

Sekretariat
tel. 47 841 18 18

fax. 47 841 17 71

prewencja@lodz.ld.policja.gov.pl

 Główne zadania Wydziału:

1) opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby dyslokacji służby i inicjowanie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz wszelkim naruszeniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek prawny;

2) koordynowanie, nadzór i kontrola działań jednostek/komórek organizacyjnych Komendy w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie naobszarze miasta Łodzi w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, a także inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;

3) rozpoznawanie złożonych środków odwoławczych od rozstrzygnięć wydanych przez kierowników komisariatów Policji w sprawach o wykroczenia;
 
4) przygotowywanie opinii i wydawanie postanowień dotyczących pracowników ochrony fizycznej, detektywom oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu bronią i amunicją;
 
5) rejestrowanie broni pneumatycznej oraz wydawanie pozwoleń na broń białą i paralizatory;
 
6) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na terenie miasta Łodzi organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi;
 
7) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań w ramach ochrony praw człowieka przez jednostki/komórki organizacyjne Komendy;
 
8) koordynacja działań w zakresie współpracy Policji i Straży Miejskiej na terenie miasta Łodzi;
 
9) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących małoletnich;
 
10) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć jednostek/komórek organizacyjnych Komendy skierowanych na przeciwdziałanie przestępczości i patologii nieletnich oraz małoletnich;
 
11) inicjowanie, koordynacja działań w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na wodach i terenach przywodnych;

12) tworzenie i realizacja we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych.

 

Struktura Wydziału:

  • Zespół Profilaktyki Społecznej - tel. 42 665 14 15
  • Zespół Wykroczeń i Dzielnicowych - tel. 42 665 14 88
  • Zespół Organizacji Służby - tel. 42 665 14 18
  • Zespół do spraw Nieletnich i Patologii - tel. 42 665 21 22

Metryczka

Data publikacji 21.01.2014
Data modyfikacji 30.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Agniesszka Grzymska
do góry