Wydział Prewencji - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

 

Naczelnik Wydziału

kom. Tomasz Kotarski

Zastępca Naczelnika

podkom. Kamil Olczyk

Sekretariat
tel. 47 841 18 18

 

prewencja@lodz.ld.policja.gov.pl

 Główne zadania Wydziału:

1) opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby dyslokacji służby i inicjowanie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz wszelkim naruszeniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek prawny;

2) koordynowanie, nadzór i kontrola działań jednostek/komórek organizacyjnych Komendy w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie naobszarze miasta Łodzi w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, a także inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;

3) rozpoznawanie złożonych środków odwoławczych od rozstrzygnięć wydanych przez kierowników komisariatów Policji w sprawach o wykroczenia;
 
4) przygotowywanie opinii i wydawanie postanowień dotyczących pracowników ochrony fizycznej, detektywom oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu bronią i amunicją;
 
5) rejestrowanie broni pneumatycznej oraz wydawanie pozwoleń na broń białą i paralizatory;
 
6) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na terenie miasta Łodzi organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi;
 
7) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań w ramach ochrony praw człowieka przez jednostki/komórki organizacyjne Komendy;
 
8) koordynacja działań w zakresie współpracy Policji i Straży Miejskiej na terenie miasta Łodzi;
 
9) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących małoletnich;
 
10) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć jednostek/komórek organizacyjnych Komendy skierowanych na przeciwdziałanie przestępczości i patologii nieletnich oraz małoletnich;
 
11) inicjowanie, koordynacja działań w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na wodach i terenach przywodnych;

12) tworzenie i realizacja we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych.

 

Struktura Wydziału:

  • Zespół Profilaktyki Społecznej - tel. 47 841 14 15
  • Zespół Wykroczeń i Dzielnicowych - tel. 47 841 14 88
  • Zespół Organizacji Służby - tel. 47 841 14 18
  • Zespół do spraw Nieletnich i Patologii - tel. 47 841 21 22

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 04.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Majtczak
do góry