Wydział Kontroli - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

Naczelnik Wydziału
podinsp. Juliusz Cygan

Zastępca Naczelnika
podinsp. Agnieszka Ściebura

Sekretariat
tel. 47 841 10 19, 47 841 14 79
 
       

 

WAŻNE!

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, związanych ze składaniem skarg i wniosków. Powyższe dotyczy także przyjęć interesantów przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi (lub jego Zastępców) realizowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00 -17.00.

W tej sytuacji przypominam, iż wniesienie skarg i wniosków możliwe jest również za pośrednictwem poczty, przy pomocy środków technicznych – telegramem, faksem na numer (42) 665 17 47  jak również za pośrednictwem Internetu na adres mailowy kontrola@lodz.ld.policja.gov.pl
Każda korespondencja kierowana do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi zostanie załatwiona zgodnie z właściwością.
Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów (42) 665-22-11,
0 800 149 971. Dzwoniąc pod wskazane numery uzyskacie Państwo wskazówki
w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji.

 

Główne zadania Wydziału:

1) planowanie i prowadzenie kontroli w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji przez jednostki/komórki organizacyjne Komendy, jak również ocena wykonywania obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników Komendy;
 
2) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji dotyczących działalności Policji, postępowania policjantów i pracowników Komendy oraz nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zadań w tej dziedzinie przez jednostki/komórki organizacyjne Komendy;
 
3) prowadzenie wewnętrznych czynności sprawdzająco - wyjaśniających na polecenie Komendanta, w tym w szczególności w sprawach najpoważniejszych wydarzeń nadzwyczajnych i przypadków naruszeń przepisów przez policjantów Komendy, a także nadzór nad tego rodzaju czynnościami prowadzonymi w podległych jednostkach organizacyjnych Komendy;

4) analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu jednostek/komórek organizacyjnych Komendy, wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników Komendy. Opracowywanie na tej podstawie wytycznych oraz zaleceń mających na celu ich eliminowanie i zapobieganie ich powstaniu;
 
5) monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych i zaleceń wydawanych w następstwie przeprowadzonych kontroli, czynności sprawdzająco - wyjaśniających oraz kontroli jednostek wyższego szczebla;
 
Przyjmowanie skarg i wniosków: w dni powszednie w godzinach 9:00-15:00.

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 30.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Majtczak
do góry