Wydział Kontroli - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

Naczelnik Wydziału
podinsp. Juliusz Cygan

Zastępca Naczelnika
podinsp. Agnieszka Ściebura

Sekretariat
tel. 47 841 10 19, 47 841 14 79
faks 42 632 00 98
        47 841 17 47

 

WAŻNE!

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, związanych ze składaniem skarg i wniosków. Powyższe dotyczy także przyjęć interesantów przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi (lub jego Zastępców) realizowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00 -17.00.

W tej sytuacji przypominam, iż wniesienie skarg i wniosków możliwe jest również za pośrednictwem poczty, przy pomocy środków technicznych – telegramem, faksem na numer (42) 665 17 47  jak również za pośrednictwem Internetu na adres mailowy kontrola@lodz.ld.policja.gov.pl
Każda korespondencja kierowana do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi zostanie załatwiona zgodnie z właściwością.
Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów (42) 665-22-11,
0 800 149 971. Dzwoniąc pod wskazane numery uzyskacie Państwo wskazówki
w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji.

 

Główne zadania Wydziału:

1) planowanie i prowadzenie kontroli w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji przez jednostki/komórki organizacyjne Komendy, jak również ocena wykonywania obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników Komendy;
 
2) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji dotyczących działalności Policji, postępowania policjantów i pracowników Komendy oraz nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zadań w tej dziedzinie przez jednostki/komórki organizacyjne Komendy;
 
3) prowadzenie wewnętrznych czynności sprawdzająco - wyjaśniających na polecenie Komendanta, w tym w szczególności w sprawach najpoważniejszych wydarzeń nadzwyczajnych i przypadków naruszeń przepisów przez policjantów Komendy, a także nadzór nad tego rodzaju czynnościami prowadzonymi w podległych jednostkach organizacyjnych Komendy;

4) analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu jednostek/komórek organizacyjnych Komendy, wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników Komendy. Opracowywanie na tej podstawie wytycznych oraz zaleceń mających na celu ich eliminowanie i zapobieganie ich powstaniu;
 
5) monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych i zaleceń wydawanych w następstwie przeprowadzonych kontroli, czynności sprawdzająco - wyjaśniających oraz kontroli jednostek wyższego szczebla;
 
Przyjmowanie skarg i wniosków: w dni powszednie w godzinach 9:00-15:00.

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 30.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Agniesszka Grzymska
do góry