Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

 

Naczelnik Wydziału
Tomasz Kubik

Sekretariat
tel. 47 841 23 66

fax. 47 841 10 45

 

Zastępca Naczelnika Wydziału
Monika Podedworna

 

1) gospodarka i ewidencja sprzętu: kwaterunkowego, biurowego, łączności,mundurowego, żywieniowego, techniki policyjnej, gospodarczego, ochrony przeciwpożarowej będącego na stanie Komendy z wyłączeniem ewidencji sprzętu kwaterunkowego i biurowego prowadzonej odrębnie przez każdy z Komisariatów Policji Komendy w uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Materiałowo-Technicznej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi;

2) gospodarka i ewidencja artykułów biurowych, druków oraz środków materiałowo - technicznych niezbędnych dla potrzeb komórek organizacyjnych Komendy;

3) prowadzenie postępowań szkodowych w majątku Komendy;

4) windykacja należności oraz dochodzenie roszczeń za szkody spowodowane w majątku Komendy;

5) prowadzenie postępowań regresowych w stosunku do osób których działanie spowodowało konieczność wypłacenia policjantowi świadczeń związanych z poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu;

6) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej funkcjonariuszy oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie;

7) prowadzenie kontroli w zakresie właściwego wykorzystywania sprzętu transportowego użytkowanego w Komendzie oraz podległych Komisariatach Policji;

8) gospodarka mandatami karnymi kredytowanymi i gotówkowymi poprzez ich pobieranie i rozliczanie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim oraz zaopatrywanie w bloczki mandatów karnych poszczególne Wydziały Komendy z wyłączeniem Wydziału Ruchu Drogowego;

9) współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w zakresie rozliczania faktur za holowanie pojazdów, badanie i żywienie osób zatrzymanych, ekspertyzy biegłych sądowych, tłumaczy oraz instytucji świadczących usługi medyczne, naliczanie delegacji służbowych, kosztów stawiennictwa świadka,osób przybranych do okazania, zużycie materiałów pędnych i smarów, bieżące utrzymanie obiektów, zakup innych materiałów i środków oraz mediów;

10) naliczanie należności oraz równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom;

11) wykonywanie wszelkich prac konserwacyjno-naprawczych prowadzonych w Komendzie i podległych Komisariatach Policji;

12) prowadzenie ewidencji darowizn przekazywanych na rzecz Komendy przez organizacje pożytku publicznego, instytucje samorządowe i inne podmioty oraz współdziałanie w tym zakresie;

13) prowadzenie ewidencji pojazdów holowanych w trybie administracyjnym oraz wydawanie zezwoleń na ich odbiór;

14) prowadzenie postępowań w sprawie zamówień publicznych na świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych przez Policję;

15) prowadzenie książek obiektów budowlanych Komendy i jednostek podległych;

16) ewidencja przekazanych do Komendy protokołów kontrolnych sporządzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, służby właściwej do spraw bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, służby ochrony przeciwpożarowej oraz nadzór nad realizacją wydanych w tym względzie wniosków, zaleceń;

17) prowadzenie czynności gospodarczo-porządkowych w obiektach Komendy oraz podległych jednostkach organizacyjnych oraz wykonywanie prac porządkowych na ich terenach zewnętrznych włącznie z usuwaniem skutków opadów atmosferycznych oraz zdarzeń losowych;

18) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

Metryczka

Data publikacji 21.01.2014
Data modyfikacji 30.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Agniesszka Grzymska
do góry