Wydział Dochodzeniowo -Śledczy - Wydział Dochodzeniowo - Śledczy - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo -Śledczy

 Naczelnik Wydziału
nadkom. Katarzyna Ledzion

  Zastępca Naczelnika
kom. Łukasz Wolak

 Sekretariat
tel. 47 841 12 00

 

doch-sledz@lodz.ld.policja.gov.pl

Główne zadania Wydziału:

1) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępstw skierowanych przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, w trudnych do wykrycia z powodu znacznego skomplikowania działań wykrywczych bądź dowodowych, a także o zasięgu obejmującym obszar kilku komisariatów Policji, przekraczających możliwości realizacji podległych jednostek Policji;

2) obejmowanie nadzorem szczególnym postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki organizacyjne Policji, charakteryzujących się skomplikowanym stanem prawnym i faktycznym, wielowątkowych oraz o złożonym procesie dowodzenia;

3) koordynowanie czynności dochodzeniowo-śledczych dotyczących zwalczania przez podległe jednostki Policji przestępstw kryminalnych;

4) sprawowanie nadzoru ogólnego oraz dokonywanie ocen działalności komórek dochodzeniowo-śledczych podległych jednostek Policji w zakresie przestrzegania prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi, sprawności organizacyjnej, ekonomiki procesowej i rezultatów wykrywczych;

5) analizowanie stanu przestępczości w celu wypracowania metod i sposobów jej zwalczania, w szczególności przez przyjęcie właściwej koncepcji działania w oparciu o najnowsze instrumenty prawne i organizacyjno-techniczne;

6) organizowanie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze miasta Łodzi organami wymiaru sprawiedliwości innymi organami ochrony prawnej;

7) konsultowanie i wypracowywanie metod rozwiązania problemów z zakresu metodyki kryminalistycznej i stosowania procedury karnej, powstałych w trakcie prowadzenia postępowań przygotowawczych;

8) prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych;

9) nadzór nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi w szczególności w sprawach, które uległy przedawnieniu, w których została zabezpieczona broń i amunicja, w których dowody rzeczowe znajdują się poza składnicami wyznaczonymi przez uprawnioną osobę i innymi tzw. trudnymi, które ze względu na swe gabaryty i inne właściwości nie mogą być przechowywane w składnicach podległych jednostek Policji;

10) prowadzenie rejestrów i wykazów, w szczególności określonych w aktach prawnych Komendanta Głównego Policji w zakresie, w którym ich prowadzenie nie zostało powierzone innej komórce lub jednostce organizacyjnej Komendy oraz przestrzeganie i realizacja przepisów w zakresie funkcjonowania bazy KSIP;

11) monitorowanie efektów praktycznej realizacji niektórych instytucji procedury karnej mających istotny wpływ na skuteczność działań Policji w zakresie ścigania karnego;

 

Struktura Wydziału:

 

  • Zespół Nadzoru Nad Postępowaniami Przygotowawczymi
  • Zespół do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Mieniu

Metryczka

Data publikacji : 12.10.2010
Data modyfikacji : 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
MalgorzataKulig
do góry