Praktyki - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki

PRAKTYKI STUDENCKIE

Komenda Miejska Policji w Łodzi w ramach współpracy z uczelniami wyższymi, zarówno publicznymi jak i niepublicznymi, umożliwia odbycie studenckich praktyk zawodowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, studentom:

  • skierowanym na praktykę zawodową w ramach porozumień w sprawie studenckich praktyk zawodowych zawartych z Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego, Rektorem Politechniki Łódzkiej oraz Rektorem Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,
  • skierowanym na praktykę zawodową poza w/w porozumieniami w indywidualnych przypadkach.

Praktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi są bezpłatne. Komenda Miejska Policji w Łodzi nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie trwania praktyki.

Praktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi realizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego i  trwają minimum 2 tygodnie, zwyczajowo rozpoczynają się
w poniedziałek o godzinie 800.

      Formą realizacji praktyk jest obserwacja i uczestniczenie w zadaniach komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi umożliwiające studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Komendant Miejski Policji w Łodzi może odmówić przyjęcia studenta na praktykę bez podania przyczyn, o czym student zostanie pisemnie poinformowany.

ZGŁOSZENIE NA PRAKTYKI STUDENCKIE:

Komplet n/w dokumentów należy złożyć w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk:

 

  1. podanie adresowane do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi zawierające:
  • dane personalne (imię, nazwisko, pesel, imię ojca, adres zameldowania, telefon, ewentualnie adres e-mail),
  • czasookres odbywania praktyk (ilość godzin),

2.   imienne skierowanie na praktykę wydane przez Uczelnię, wraz
ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej
za organizację praktyk z ramienia Uczelni ( w dwóch egzemplarzach)
– w przypadku studentów nie kierowanych w ramach porozumienia,

3.   ogólne skierowanie na praktykę wydane przez  Uczelnię, zawierające zbiorową liczbę studentów wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia Uczelni (w jednym egzemplarzu) – w przypadku studentów kierowanych na praktyki w ramach porozumienia,

4.   harmonogram praktyki,

5.   zaświadczenie o niekaralności

  1. kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyk (oryginał do wglądu),

 

            Powyższe dokumenty należy przesłać na adres:

 

            Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 90-114 Łódź lub złożyć osobiście.

 

            Zgłoszenia niekompletne – nie będą rozpatrywane. Liczba osób przyjmowanych na praktyki i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę/jednostkę organizacyjną KMP w Łodzi.

            Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowych praktyk udziela
– Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Łodzi:

            Przed podjęciem praktyki zawodowej studenci zobowiązani
są do obowiązkowego uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz BHP i Ppoż.

ZAKOŃCZENIE PRAKTYK:

 

            Praktykant systematycznie prowadzi „Dzienniczek praktyk” a na zakończenie  praktyki uzyskuje od opiekuna praktyk recenzję potwierdzającą zakończenie praktyki w formie wpisu w dzienniczek praktyk.

Metryczka

Data publikacji 05.01.2016
Data modyfikacji 15.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Zimierska
do góry