Praktyki - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki

PRAKTYKI STUDENCKIE

WAŻNE !!!

W związku z sytuacją nadzwyczajną dotyczącą pandemii koronawirusa COVID - 19, w chwili obecnej brak jest możliwości zrealizowania oraz zaplanowania praktyk zawodowych w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi.

Komenda Miejska Policji w Łodzi w ramach współpracy z uczelniami wyższymi, zarówno publicznymi jak i niepublicznymi, umożliwia odbycie studenckich praktyk zawodowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, studentom:

 • skierowanym na praktykę zawodową w ramach porozumień w sprawie studenckich praktyk zawodowych zawartych z Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego, Rektorem Politechniki Łódzkiej oraz Rektorem Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,
 • skierowanym na praktykę zawodową poza w/w porozumieniami w indywidualnych przypadkach.

Praktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi są bezpłatne. Komenda Miejska Policji w Łodzi nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie trwania praktyki.

Praktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi realizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego i  trwają minimum 2 tygodnie, zwyczajowo rozpoczynają się
w poniedziałek o godzinie 800.

      Formą realizacji praktyk jest obserwacja i uczestniczenie w zadaniach komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi umożliwiające studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Komendant Miejski Policji w Łodzi może odmówić przyjęcia studenta na praktykę bez podania przyczyn, o czym student zostanie pisemnie poinformowany.

ZGŁOSZENIE NA PRAKTYKI STUDENCKIE:

Komplet n/w dokumentów należy złożyć w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk:

 

 1. podanie adresowane do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi zawierające:
 • dane personalne (imię, nazwisko, pesel, imię ojca, adres zameldowania, telefon, ewentualnie adres e-mail),
 • czasookres odbywania praktyk (ilość godzin),

2.   imienne skierowanie na praktykę wydane przez Uczelnię, wraz
ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej
za organizację praktyk z ramienia Uczelni ( w dwóch egzemplarzach)
– w przypadku studentów nie kierowanych w ramach porozumienia,

3.   ogólne skierowanie na praktykę wydane przez  Uczelnię, zawierające zbiorową liczbę studentów wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia Uczelni (w jednym egzemplarzu) – w przypadku studentów kierowanych na praktyki w ramach porozumienia,

4.   harmonogram praktyki,

5.   zaświadczenie o niekaralności

 1. kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyk (oryginał do wglądu),

 

            Powyższe dokumenty należy przesłać na adres:

 

            Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 90-114 Łódź lub złożyć osobiście.

 

            Zgłoszenia niekompletne – nie będą rozpatrywane. Liczba osób przyjmowanych na praktyki i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę/jednostkę organizacyjną KMP w Łodzi.

            Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowych praktyk udziela
– Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Łodzi:

            Przed podjęciem praktyki zawodowej studenci zobowiązani
są do obowiązkowego uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz BHP i Ppoż.

ZAKOŃCZENIE PRAKTYK:

 

            Praktykant systematycznie prowadzi „Dzienniczek praktyk” a na zakończenie  praktyki uzyskuje od opiekuna praktyk recenzję potwierdzającą zakończenie praktyki w formie wpisu w dzienniczek praktyk.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każda osoba ubiegająca się o odbycie praktyk w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, albo w przypadku wycofania takiej zgody, nie będzie możliwe rozpatrzenie kandydatury.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO ODBYCIA PRAKTYK

W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Komendant Miejski Policji w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 tel.47 841 16 25.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji do odbycia praktyk w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, a w przypadku, gdyby doszło do odbycia tych praktyk - w celu realizacji nakładanych przepisami prawa obowiązków podmiotu, w którym odbywają się praktyki studenckie;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie odbywania praktyk, a w przypadku, gdy mimo złożenia oferty praktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi się nie odbyły – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie oferty;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metryczka

Data publikacji : 05.01.2016
Data modyfikacji : 24.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Agniesszka Grzymska
do góry