Ogłoszenia na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Ogłoszenie nr 79887 z dnia 18.06.2021 - specjalista do spraw ewidencji w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi


Komenda Miejska Policji w Łodzi
90-114 Łódź ul. Sienkiewicza 28/30

Ogłoszenie nr 79887 / 18.06.2021


Dołącz do nas jako:

specjalista do spraw: ewidencji w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi


Umowa o pracę na czas zastępstwa

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku


Miejsce pracy
Łódź ul. Sienkiewicza 28/30


Ważne do 23 czerwca 2021 r.


Wynagrodzenie zasadniczne
2927,65 zł brutto

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:

 • sporządza , zatwierdza miesięczne informacje o stanie kadr funkcjonariuszy KMP w Łodzi, sporządza comiesięczne meldunki o stanie zatrudnienia w KMP w Łodzi oraz comiesięczną informację o wakatach i stanie kadr w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych KMP w Łodzi
 • wprowadza dane do systemu SWOP oraz sporządza analizy kadrowe w zakresie danych ewidencjonowanych w systemach i zbiorach dotyczących policjantów i pracowników
 • sporządza projekty rozkazów o wyróżnienie nagrodą motywacyjną policjantów
 • prowadzi i aktualizuje książki przyjęć, zwolnień i przeniesień a także rejestry dodatkowego zajęcia zarobkowego policjantów
 • sporządza projekty zaświadczeń o zatrudnieniu policjantów i pracowników
 • prowadzi etat ewidencyjny Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zgodnie z wydanymi rozkazami organizacyjnymi i personalnymi
 • przygotowuje dokumentacje dotyczącą mianowania policjantów KMP w Łodzi na wyższe stopnie służbowe oraz odpowiada za całokształt zagadnień związanych z nadaniem stopni służbowych
 • przygotowuje i zdaje akta osobowe zwolnionych pracowników i policjantów Policji KMP w Łodzi do archiwum KWP w Łodzi

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej lub pracy biurowej

Co oferujemy

 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno - biurowym, obsługa komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj

do 23 czerwca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 79887"
na adres:
Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30
90-114 Łódź
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 841 - 16 - 25

Dokumenty należy złożyć do: 23.06.2021
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 tel. 47 841 - 16 -25
Kontakt do inspektora ochrony danych: e- mail : iod@lodz.ld.policja.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: dane uzyskane dla potrzeb procesu rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji gdy dla potrzeb zawarcia umowy o pracę konieczne będzie poddanie się przez wyłonionego kandydata/kandydatkę wstępnym badaniom lekarskim; w takim wypadku dane zostaną przekazane do placówki medycyny pracy.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399KB

Metryczka

Data publikacji : 18.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
MalgorzataKulig
do góry