Ogłoszenia na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Ogłoszenie o naborze nr 64495 z dnia 23.06.2020 roku - specjalista do spraw obsługi składnicy dowodów rzeczowych w Wydziale Kryminalnym II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista do spraw obsługi składnicy dowodów rzeczowych w Wydziale Kryminalnym II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi


Miejsce wykonywania pracy:

Łódź

II Komisariat Policji
Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
ul. Ciesielska 27
91-308 Łódź

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicz 28/30
90 -114 Łódź

WARUNKI PRACY

praca o charakterze administracyjno - biurowym, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na II piętrze budynku, brak windy

ZAKRES ZADAŃ

zapewnienie właściwej ewidencji i przechowywania dowodów rzeczowych w II Komisariacie Policji KMP w Łodzi,
prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych / przedmiotów zabezpieczonych na poczet prowadzonych postępowań przygotowawczych, w zakresie ich przekazania prawowitemu właścicielowi bądź przepadku na rzecz Skarbu Państwa,
współdziałanie z innymi komórkami i jednostkami pozapolicyjnymi w zakresie przekazywania dowodów rzeczowych / przedmiotów,
prowadzenie e – książki dowodów rzeczowych, w zakresie ich rejestracji, obiegu, ewidencji oraz przyjęcia,
odpowiedzialność za analizę dokumentacji magazynowej w zakresie likwidacji przechowywanych dowodów rzeczowych / przedmiotów z uwagi na przedawnienie okresu ścigania spraw w których zostały zabezpieczone.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 03.07.2020
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90-114 Łódź

z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 64495"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 tel. 042 665-16-25
Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: dane uzyskane dla potrzeb procesu rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom zwrot dokumentów wykonawcom w celu ich uzupełnienia
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi maksymalnie 2926,00 - zł. brutto wynagrodzenia zasadniczego + wysługa. Oferty odrzucone na poszczególnych etapach rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Brak możliwości odbioru złożonych aplikacji. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu 042 665 - 16 - 25.
Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem urzędu pocztowego.
 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Metryczka

Data publikacji 23.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Agniesszka Grzymska
do góry