Ogłoszenia na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Ogłoszenie o naborze nr 13330 z dnia 20.07.2017 roku - specjalista do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Miejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90 - 114 Łódź

WARUNKI PRACY

narzędzia i materiały pracy - komputer, praca na pierwszym piętrze - brak windy.

ZAKRES ZADAŃ

ewidencjonowanie pism wpływających i wychodzących z wydziału oraz kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do dekretacji Naczelnika Wydziału i Jego Zastępcy a następnie przekazywanie jej pracownikom i policjantom odpowiedzialnym za realizację poszczególnych zadań,
prowadzenie ekspedycji przesyłek nadawanych w ramach Poczty Specjalnej i Poczty Polskiej,
wprowadzanie do systemu SWOP danych dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Łodzi w zakresie prowadzenia kalendarzy czasu pracy oraz rejestracji i aktualizacji absencji, prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych oraz sporządzanie zestawień dotyczących urlopów, zwolnień lekarskich i nadgodzin,
zapoznawanie pracowników cywilnych i funkcjonariuszy wydziału z aktami prawnymi i decyzjami oraz dokumentowanie tego faktu w kartach zapoznania,
archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współpraca w tym zakresie z kancelarią tajną i archiwum,
zajmowanie się obsługą kancelaryjną dokumentacji niejawnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie
komunikatywność,
krótkie przeszkolenie.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy w administracji publicznej lub w pracy biurowej,
umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 25.07.2017
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90 - 114 Łódź
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - numer ogłoszenia: 13330"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Warunkiem przystąpienia do procedury konkursowej jest podanie w aplikacji daty urodzenia oraz w dniu 04.08.2017 r. od godz. 9:00 do dnia 05.08.2017 r. do godz. 9:00 wejście na stronę internetową www.lodz.policja.gov.pl, dział : "praca ", zakładka "metoda selekcji - test on - line". Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi 2375,- zł brutto. Oferty odrzucone na poszczególnych etapach rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Brak możliwości odbioru złożonych aplikacji. Zakres tematyczny testu on-line obejmuje przepisy zawarte w Ustawie o Policji z dnia 06.04.1990 r., Ustawie o służbie cywilnej z dnia 21.11.2008 r., Ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 05.08.2010 r., Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Zarządzeniu Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 06.10.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 

Metryczka

Data publikacji 20.07.2017
Data modyfikacji 20.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
KMP w Łodzi
do góry