SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KMP W ŁODZI za 2015, 2016, 2017 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KMP W ŁODZI W 2017 ROKU

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH/ROZPOCZĘTYCH W 2017 ROKU Z PODZIAŁEM NA KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM I KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM.

 

RODZAJ KONTROLI

2017 ROK

LICZBA KONTROLI

LICZBA SKONTROLOWANYCH PODMIOTÓW

Kontrola w trybie zwykłym

2 (rozpoczęte)

2

Kontrola w trybie uproszczonym

5

19

Ogółem

7

21

 

KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM

 

1. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie zbadania jakości i sposobu realizacji czynności związanych z rejestracją listu gończego oraz nadzoru służbowego sprawowanego nad tym zagadnieniem.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 • Komisariat I Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

2. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie sprawdzenia prawidłowości sporządzania protokołów zatrzymania osoby. IV KP

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 • Komisariat IV Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

 

KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

1. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie realizacji zadań przez dzielnicowych Komisariatu VI Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i sprawowanego w tym przedmiocie nadzoru służbowego.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 • Komisariat VI Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

2. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zbadania zagadnień z obszaru przygotowań obronnych w KMP w Łodzi.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 • Komisariat I Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 • Komisariat II Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 • Komisariat III Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 • Komisariat IV Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 • Komisariat V Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 • Komisariat VI Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 • Komisariat VII Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 • Komisariat VIII Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 

3. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zbadania zagadnień dotyczących prawidłowości obiegu dokumentacji służbowej wpływającej do Komisariatu II KMP w Łodzi, realizowanej przez funkcjonariuszy jednostki .

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 • Komisariat II Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

4. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie realizacji zadań przez dzielnicowych Komisariatu V Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 • Komisariat V Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

5. Kontrola uproszczona w zakresie zbadania zagadnień z obszaru przygotowań obronnych w KMP w Łodzi.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 • Komisariat I Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 • Komisariat II Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 • Komisariat III Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 • Komisariat IV Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 • Komisariat V Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 • Komisariat VI Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 • Komisariat VII Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

 • Komisariat VIII Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KMP W ŁODZI W 2016 ROKU

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH/ROPOCZĘTYCH W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM I KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM.

 

RODZAJ KONTROLI

2016 ROK

LICZBA KONTROLI

LICZBA SKONTROLOWANYCH PODMIOTÓW

Kontrola w trybie zwykłym

3 (2 rozpoczęte)

3

Kontrola w trybie uproszczonym

3

10

Ogółem

6

13

 

 

KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM

1. Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym w zakresie zasadności kwalifikowania kategorii osób zaginionych w myśl Zarządzenia nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku uprawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich przez funkcjonariuszy Komisariatu VIII KMP w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. na terenie Komisariatu VIII KMP w Łodzi.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 • Komisariat VIII Policji KMP w Łodzi

2. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie sprawdzenia czasu reakcji Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi na uzyskaną informację o zdarzeniu.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 • Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łodzi

3. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie zbadania problematyki dotyczącej terminowości rejestracji przestępstw w KSIP w Komisariacie VI KMP w Łodzi w I kwartale 2016 r.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 • Komisariat VI Policji KMP w Łodzi

 

 

KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

1. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie przestrzegania przepisów dot. rozkładu czasu służby policjantów Wydziału Prewencji III KP KMP w Łodzi oraz rozliczania ich czasu służby przekraczającego normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 • Komisariat III Policji KMP w Łodzi

2. Kontrola uproszczona w zakresie sprawdzenia przedsięwzięć podjętych przez Policję w związku z przebiciem opon w rejonie Doły.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 • Komisariat V Policji KMP w Łodzi

3. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w zakresie sprawdzenia przedsięwzięć podejmowanych przez funkcjonariuszy Komisariatów I-VIII Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w przedmiocie zabezpieczania składników majątkowych osób podejrzanych w prowadzonych w tych jednostkach w 2016 r. postępowaniach przygotowawczych.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 • Komisariat I Policji KMP w Łodzi,

 • Komisariat II Policji KMP w Łodzi,

 • Komisariat III Policji KMP w Łodzi,

 • Komisariat IV Policji KMP w Łodzi,

 • Komisariat V Policji KMP w Łodzi,

 • Komisariat VI Policji KMP w Łodzi,

 • Komisariat VII Policji KMP w Łodzi,

 • Komisariat VIII Policji KMP w Łodzi.

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2015 ROKU Z PODZIAŁEM NA KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM I KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

Rodzaj kontroli Liczba Kontroli Liczba skontrolowanych podmiotów
Kontrola w trybie zwykłym 3 3
Kontrola w trybie uproszczonym 4 22
Ogółem 7 25

 

KONTROLE PRZERPOWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI KMP W ŁODZI W 2015 ROKU

 

KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM

1. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie zbadania problematyki dotyczącej pobierania i wykorzystania w służbie MTN w Komisariacie V KMP w Łodzi w okresie 01.01.2015 r. - 31.03.2015 r. 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

Komisariat V KMP w Łodzi

Problematyka kontroli:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały obszary:

Prawidłowość pobierania MTN i wykorzystania w służbie,
Dokonywanie sprawdzeń za pośrednictwem MTN.

 

2. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie powiadamiania stron o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

Komisariat IV KMP w Łodzi

Problematyka kontroli:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały:

Prawidłowość realizacji czynności w zakresie powiadamiania stron o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw
Nadzór nad przedmiotowym zagadnieniem.

 

3. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie bieżącej rejestracji zgłoszeń w aplikacji System Wspomagania Dowodzenia

Jednostki kontrolowane:

Komisariat I KMP w Łodzi

Problematyka kontroli:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano obszary:

Prawidłowość w zakresie bieżącej rejestracji zgłoszeń w aplikacji System Wspomagania Dowodzenia,
Nadzór służbowy nad problematyką bieżącej rejestracji zgłoszeń w aplikacji System Wspomagania Dowodzenia.

 

KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

1. Kontrola doraźna przeprowadzona w trybie uproszczonym w zakresie sprawdzenia pod względem formalnym jakości MI sporządzanych przez funkcjonariuszy pionu prewencji Komisariatów I-VIII KMP w Łodzi oraz Wydziału Prewencji, Wydziału Wywiadowczego i Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Łodzi w okresie od 01.01.2015r. do 31.07.2015 r.

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

Komisariat I KMP w Łodzi,
Komisariat II KMP w Łodzi,
Komisariat III KMP w Łodzi,
Komisariat IV KMP w Łodzi,
Komisariat V KMP w Łodzi,
Komisariat VI KMP w Łodzi,
Komisariat VII KMP w Łodzi,
Komisariat VIII KMP w Łodzi,
Wydział Prewencji KMP w Łodzi,
Wydział Wywiadowczy KMP w Łodzi,
Wydział Patrolowo-Interwencyjny KMP w Łodzi

Problematyka kontroli:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano:

Sposób i jakość dokumentowania informacji przez funkcjonariuszy pionu prewencji wymienionych powyżej podmiotów,
Nadzór sprawowany w przedmiotowym zakresie przez osoby funkcyjne.

 

2. Kontrola doraźna przeprowadzona w trybie uproszczonym w zakresie sprawdzenia przedsięwzięć podejmowanych przez funkcjonariuszy Komisariatu II i VIII Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w przedmiocie zabezpieczania składników majątkowych osób podejrzanych w prowadzonych w tych jednostkach w 2015 r. postępowaniach przygotowawczych

Jednostki kontrolowane:

Komisariat II KMP w Łodzi,
Komisariat VIII KMP w Łodzi

Problematyka kontroli:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały obszary:

Dokumentowanie ustaleń w zakresie składników majątkowych osób podejrzanych,
Nadzór sprawowany przez osoby funkcyjne w zakresie zagadnienia będącego przedmiotem kontroli.

 

3. Kontrola doraźna w trybie uproszczonym w zakresie sprawdzenia udziału funkcjonariuszy KMP w Łodzi w zabezpieczeniach w dniu 31.05.2015 r.  i sprawowania nadzoru nad planowaniem sił wchodzących w skład NOP KWP w Łodzi.

Jednostki kontrolowane:

Wydział Sztab Policji KMP w Łodzi

Problematyka kontroli:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano obszary:

Planowanie sił do zabezpieczeń oraz ich wykorzystanie,
Dyslokowanie funkcjonariuszy do służby w ramach NPP,
Monitorowanie sił planowanych do zabezpieczeń,

 

4. Kontrola uproszczona w zakresie zbadania zagadnień z obszaru przygotowań obronnych w  KMP w Łodzi

Jednostki kontrolowane:

Komisariat I KMP w Łodzi,
Komisariat II KMP w Łodzi,
Komisariat III KMP w Łodzi,
Komisariat IV KMP w Łodzi,
Komisariat V KMP w Łodzi,
Komisariat VI KMP w Łodzi,
Komisariat VII KMP w Łodzi,
Komisariat VIII KMP w Łodzi,

Problematyka kontroli:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

Posiadanie stosownej dokumentacji i miejsce jej przechowywania,
Prawidłowość zapoznania funkcjonariuszy z przedmiotową dokumentacją,
Posiadanie aktualnych „Wykazów (…)”

 

WYBRANE EFEKTY Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI WEWNĘTRZNYCH

- W wyniku kontroli przeprowadzonej w zakresie zbadania problematyki dotyczącej pobierania i wykorzystania w służbie MTN w Komisariacie V KMP w Łodzi w okresie 01.01.2015 r. - 31.03.2015 r., uzyskano efekty w postaci:

Zapewnienia optymalnego pobierania i egzekwowania wykorzystania  w służbie MTN,
Ujednolicenia dokumentacji dotyczącej pobierania i wykorzystywania  MTN-ów w służbie;

- W efekcie kontroli w zakresie sprawdzenia pod względem formalnym jakości MI, uzyskano efekty w postaci:

Wypracowania kryteriów oceny danych zamieszczanych w MI,
Zintensyfikowania nadzoru nad zagadnieniem będącym przedmiotem kontroli;

- W wyniku kontroli przeprowadzonej w zakresie sprawdzenia przedsięwzięć podejmowanych w przedmiocie zabezpieczania składników majątkowych osób podejrzanych w prowadzonych w tych jednostkach w 2015 r. postępowaniach przygotowawczych, uzyskano efekty w postaci:

Wzmożenia nadzoru przez osoby funkcyjne nad kwestią przedsięwzięć podejmowanych w przedmiotowym zakresie oraz ich dokumentowania;

- W efekcie kontroli przeprowadzonej w zakresie sprawdzenia udziału funkcjonariuszy KMP w Łodzi w zabezpieczeniach w dniu 31.05.2015 r. i sprawowania nadzoru nad planowaniem sił wchodzących w skład NOP KWP w Łodzi, uzyskano efekty w postaci:

ujednolicenia nazewnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie tworzonych nieetatowych pododdziałów prewencji Policji ze struktur KMP w Łodzi. 
wzmożenia działań koordynacyjnych całokształt przedsięwzięć związanych z tworzeniem i koncentracją Nieetatowego Pododdziału Policji ze stanu KMP w Łodzi,
wypracowania modelu monitorowania zagadnienia uwzględniającego wszystkie etapy związane z koncentracją NPP w Łodzi i osób za nie odpowiedzialnych, tak aby dążyć do zmniejszenia ryzyka zabezpieczenia imprez niewystarczającymi siłami, w tym wymiany informacji pomiędzy dowódcami, a planującymi działania. 

wzmożenia nadzoru przez osoby funkcyjne nad kwestią przedsięwzięć podejmowanych w przedmiotowym zakresie oraz ich dokumentowania.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 02.11.2016
Data modyfikacji : 17.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Zimierska
do góry