Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej KMP w Łodzi, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) – art. 10 pkt 1.

 

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KMP w Łodzi, proszone
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

wzór wniosku:

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: komendant@lodz.ld.policja.gov.pl

lub listownie na adres:

Nasz adres:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90-114 Łódź

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych podanych we wniosku jest Komendant Miejski Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048, zwany dalej Administratorem. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, tj. udzielenia odpowiedzi ma wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w określonych sytuacjach przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email –  iod@lodz.ld.policja.gov.pl

Dane inspektora znajdują się na stronie BIP KMP w Łodzi. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu zdania do archiwum. W związku z tym, iż prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji).

Metryczka

Data publikacji : 15.05.2013
Data modyfikacji : 19.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Zimierska
do góry