Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach - Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach

Wydział Kryminalny  KMP w Łodzi

 

 • Dziennik podawczy
 • Dziennik telegramów wchodzących
 • Dziennik korespondencji
 • Rejestr KSIP – sprawdzenia przekazane do W.I. KMP Łódź
 • Dziennik telegramów wychodzących do WTO KWP Łódź
 • Ewidencja pobierania kluczy do ODN
 • Dziennik stanowiska komputerowego A, B, C
 • Ewidencja wejść, wyjść i przebywania w pomieszczeniu ODN
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Dziennik ewidencyjny
 • Rejestry form operacyjnych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych- niejawnych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych- jawnych
 • Korespondencja o charakterze manipulacyjno- kancelaryjnym
 • Teczki zagadnieniowe dotyczące profilu wydziału
 • Grafiki dyżurów służby
 • Ewidencja wyników pracy policjanta
 • Zestawienia dot. współpracy funkcjonariuszy z OZI
 • Zwolnienia lekarskie
 • Ewidencja obecności
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja przedłużonego czasu pracy
 • Ewidencja notatników służbowych
 • Ewidencja meldunków wprowadzonych do SMI
 • Książka doprowadzeń
 • Książka służby konwojowej
 • Dokumentacja szkoleń
 • Ewidencja wejść i wyjść do strefy bezpieczeństwa WK
 • Książka wydawania broni z pododdziału – broń alarmowa WK 
 • Książka wydawania broni z pododdziału – broń zdeponowana WK
 • Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego w użytkowaniu sprzętu
 • Techniki biurowej
 • Zeszyty odpraw
 • Rejestr środków łączności
 • Wykaz przesyłek nadanych i poleconych
 • Ewidencja dowodów wydania i przerzutu mebli WK
 • Aktualizacja systemu alarmowania
 • Krajowa mapa zagrożeń
 • Ewidencja postępowań na wakujące stanowiska
 • Rejestr oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy
 • Ewidencja sprzętu na stanie WK
 • Terroryzm
 • Podwyższenie i obniżenie gotowości obronnej
 • Mobilizacja
 • Zapotrzebowanie
 • Rejestr akt przekazanych + spisy
 • Inwentaryzacja dokumentów, protokoły zdawczo – odbiorcze
 • Brakowanie  dokumentów niearchiwalnych kat BC

 

Wydział Dochodzeniowo Śledczy KMP w Łodzi

 

 • Dziennik Faksów
 • Dziennik Podawczy
 • Dziennik korespondencji
 • Książka wydawania broni
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr dowodów rzeczowych
 • Rejestr teczek, dokumentów, dziennik i książek ewidencyjnych
 • Książka doręczeń
 • Książka konwojów
 • Książka doprowadzeń
 • Rejestr poleceń służbowych
 • Rejestr notatek instruktażowych
 • Dziennik szkoleń
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr oświadczeń majątkowych
 • Ewidencja pieczęci i ich odciski
 • Książka  ewidencji wyjść służbowych
 • Książka odpraw służbowych
 • Ewidencja notatników służbowych
 • Rejestr delegacji
 • Zeszyt nadgodzin pracowników cywilnych
  i funkcjonariuszy
 • Wykazy przesyłek nadanych
 • Listy obecności

 

Wydział d/w z Przestępczością Samochodową KMP w Łodzi

 

 • Dziennik Faksów
 • Dziennik Podawczy
 • Dziennik Prokuratury
 • Dziennik korespondencji
 • Książka wydawania broni
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr dowodów rzeczowych
 • Rejestr teczek, dokumentów, dziennik i książek ewidencyjnych
 • Książka doręczeń
 • Dziennik szkoleń
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr oświadczeń majątkowych
 • Ewidencja pieczęci i ich odciski
 • Książka  ewidencji wyjść służbowych
 • Książka odpraw służbowych
 • Ewidencja notatników służbowych
 • Rejestr delegacji
 • Zeszyt wyjść i wejść w strefie bezpieczeństwa
 • Zeszyt pobrań kluczy od stanowiska ODN
 • Zeszyt nadgodzin pracowników cywilnych i funkcjonariuszy
 • Wykazy przesyłek nadanych
 • Listy obecności

 

Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KMP w Łodzi

 

 • Dziennik korespondencji
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik telefonogramów wchodzących i wychodzących
 • Dziennik informacji koordynacyjnych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka ewidencji sprzętu
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Książka kontroli osób zatrzymanych
 • Książka doprowadzeń osób
 • Książka służby konwojowej
 • Książka wyjść w godzinach służbowych
 • Księga dowodów rzeczowych
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęć
 • Rejestr przekazywania kart Mrd5
 • Rejestr pomocy prawnych
 • Rejestr nadgodzin
 • Rejestr oświadczeń majątkowych
 • Rejestr zastępstw funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim
 • Ewidencja zabezpieczonych pojazdów do celów procesowych
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Ewidencja urlopów funkcjonariuszy i pracowników
 • Dziennik szkoleń
 • Lista obecności

 

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Łodzi

 

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik telegramów wchodzących
 • Dziennik szkoleń
 • Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr oświadczeń majątkowych (podlegający ochronie danych osobowych – przetwarzane ustawowo)
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr przydziału spraw
 • Książka doręczeń przesyłek
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 • Książka kontroli osób zatrzymanych
 • Książka doprowadzeń
 • Książka służby konwojowej
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Zeszyt odpraw służbowych

 

Wydział Prewencji KMP w Łodzi
 

 • Dziennik Podawczy
 • Książka doręczeń
 • Rejestr przesyłek nadanych i otrzymanych
 • Rejestr teczek
 • Ewidencja obecności
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr urlopów (karty, raporty, podania)
 • Rejestr nadgodzin (karty, raporty, podania)
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr absencja – zastępstwa
 • Rejestr pieczęci i referentek
 • Książka ewidencji kwaterunku i sprzętu w jednostce
 • Rejestr wydanych mandatów karnych
 • Rejestr wystawionych kart Mrd – 5
 • Rejestr notatników służbowych
 • Książka patroli oficerskich
 • Książka odpraw służbowych
 • Książka broni wydania i zdania
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka depozytu broni

 

Wydział Wywiadowczy KMP w Łodzi

 

 • Dziennik podawczy
 • Dziennik telegramów wchodzących
 • Rejestr dzienników, teczek ewidencyjnych
 • Książka służby w patrolach i obchodach
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Książka depozytu broni
 • Książka nadzoru nad bronią
 • Książka poleceń
 • Książka dyspozytora
 • Książka awarii radiowozów
 • Książka nadzoru służby kierownictwa
 • Książka zadań doraźnych
 • Aktualizacja systemu alarmowania
 • Dziennik szkoleń
 • Ewidencja czasu służby przekraczającego normę
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Rejestr zadań doraźnych
 • Rejestr korespondencji o charakterze kancelaryjno-manipulacyjnym
 • Rejestr zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Rejestr spraw personalnych
 • Rejestr nagród i wyróżnień
 • Rejestr uszkodzeń sprzętu transportowego
 • Książka ewidencji wyjść służbowych
 • Wydział Patrolowo-Interwencyjny Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik Telegramów Wchodzących
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr mandatów karnych
 • Książka dyspozytora
 • Książka kontroli OC podstawowych w pojazdach służbowych
 • Książka przebiegu służby dyżurnego
 • Książka wydawania broni
 • Książka depozytów broni
 • Książka wydawania radiotelegrafów nasobnych
 • Książka łączności
 • Książka wydawania kamizelek KO
 • Książka ewidencji wyjść
 • Rejestr kart Mrd-5/2
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
 • Książka wydawania bloczków mandatowych
 • Książka wydawania TASERÓW
 • Książka wydawania sprzętu do rozpraszania
 • Ewidencja przyjmowania i wydawania kluczy
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka nadzoru służby
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Wydział Sztab Policji KMP w Łodzi
 • Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Rejestr przesyłek nadanych
 • Rejestr przesyłek odebranych
 • Rejestr nadanych komunikatów „OMEGA”
 • Książka ewidencji broni
 • Książka ewidencji broni depozytowej
 • Książka ewidencji kontroli broni
 • Książka ewidencji telefonogramów wchodzących
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Ewidencja wydawania materiałów biurowych
 • Ewidencja sprzętu kwaterunkowego
 • Ewidencja sprzętu łączności
 • Ewidencja przebywania w strefie bezpieczeństwa osób niezatrudnionych w Wydziale Sztab Policji KMP w Łodzi
 • Rejestr interwencji
 • Rejestr awarii systemu SWD

 

Wydział Patrolowo-Interwencyjny KMP w Łodzi

 

 • Dziennik podawczy
 • Dziennik Telegramów Wchodzących
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr mandatów karnych
 • Książka dyspozytora
 • Książka kontroli OC podstawowych w pojazdach służbowych
 • Książka przebiegu służby dyżurnego
 • Książka wydawania broni
 • Książka depozytów broni
 • Książka wydawania radiotelegrafów nasobnych
 • Książka łączności
 • Książka wydawania kamizelek KO
 • Książka ewidencji wyjść
 • Rejestr kart Mrd-5/2
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
 • Książka wydawania bloczków mandatowych
 • Książka wydawania TASERÓW
 • Książka wydawania sprzętu do rozpraszania
 • Ewidencja przyjmowania i wydawania kluczy
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka nadzoru służby
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia

 

Wydział Sztab Policji KMP w Łodzi

 

 • Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Rejestr przesyłek nadanych
 • Rejestr przesyłek odebranych
 • Rejestr nadanych komunikatów „OMEGA”
 • Książka ewidencji broni
 • Książka ewidencji broni depozytowej
 • Książka ewidencji kontroli broni
 • Książka ewidencji telefonogramów wchodzących
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Ewidencja wydawania materiałów biurowych
 • Ewidencja sprzętu kwaterunkowego
 • Ewidencja sprzętu łączności
 • Ewidencja przebywania w strefie bezpieczeństwa osób niezatrudnionych w Wydziale Sztab Policji KMP w Łodzi
 • Rejestr interwencji
 • Rejestr awarii systemu SWD

 

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łodzi

 

 • Dziennik podawcze
 • Ewidencja obecności
 • Ewidencja pomocy prawnych
 • Ogólnopolskie i wojewódzkie
 • działania kontrolna – pomiarowe
 • Zabezpieczenie imprez i uroczystości
 • tras przejazdu i miejsc pobytu
 • Zestawienie mandatów karnych gotówkowych
 • Rejestry zatrzymanych rodowód rejestracyjnych i praw jazdy
 • Protokoły odpraw
 • Książka służby
 • Bezpieczeństwo, uprawnienia zbiory danych
 • Ewidencja kierujących naruszających przepisy
 • Rejestr kolizji i wypadków
 • Dziennik szkoleń
 • Książka kontroli zabezpieczenia broni
 • Książka wydania i zdania broni
 • Książka ewidencji pracy videorejestratora
 • Rejestr badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym
 • Książka wydania sprzętu technicznego
 • Rejestr pojazdów usuniętych
 • Rejestr notatników
 • Ewidencja przychodowa, rozliczeń i anulowania mandatów karnych
 • Rejestr wydania pokwitowań – dowody rejestracyjne, prawa jazdy
 • Książka odpraw
 • Książka krwi
 • Książka dyspozytorska
 • Książka kontroli spraw przydzielonych
 • Książka Ewidencja wydawania sprzętu techniki policyjnej
 • Książka przydziału spraw
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr zwolnień lekarskich (podlega ochronie danych osobowych – przetworzone ustawowo)
 • Rejestr oświadczeń majątkowych (podlega ochronie danych osobowych – przetworzone ustawowo)
 • Książka holowania
 • Książka dowodów rzeczowych
 • Książka depozytów
 • Książka ubytków w jezdni
 • Ewidencja doprowadzeni
 • Ewidencja plandek
 • Rejestr faksów – książka ewidencji telefonogramów
 • Książka skarg
 • Książka ewidencji wyjść w godzinach służbowych

 

Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Łodzi

 

 • Rejestr teczek dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych.
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik szkoleń
 • Rejestr przydziału spraw (postępowań przygotowawczych oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia)
 • Rejestr przydziału wokand
 • Rejestr przesyłek nadawanych i otrzymanych
 • Rejestr wniosków o ukaranie
 • Rejestr wniosków o odstąpienie
 • Rejestr dowodów rzeczowych
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Książka wydania i kontroli broni
 • Ewidencja ponadnormatywnego czasu pracy
 • Ewidencja pojazdów zabezpieczonych
 • Ewidencja pomocnicza – druki KSiP

 

Wydział Ochronnym KMP w Łodzi

 

 • Dziennik podawczy
 • Ewidencja notatników służbowych
 • Ewidencja przyjmowania i wydawania kluczy
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Książka przebiegu służby w PDOZ
 • Książka ewidencji osób umieszczonych w PDOZ
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka wizyt lekarskich
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość    alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • Rejestr oświadczeń majątkowych
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Ewidencja wykonania usługi prania
 • Ewidencja czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • Książka ewidencji przepustek jednorazowych
 • Skorowidz osób zatrzymanych w PDOZ
 • Książka przebiegu służby na posterunku
 • Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej
 • Książka służby konwojowej
 • Książka doprowadzeń osób
 • Ewidencja wydawania posiłków
 • Książka korzystania z urządzenia Morpcho Touh
 • Rejestr osób badanych Drug Tester
 • Rejestr dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
 • Dziennik szkoleń
 • Rejestr przepustek "Wizyta"
 • Książka depozytu broni

 

Wydział Kontroli KMP w Łodzi

 

 • Ewidencja przydziału spraw
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr postępowań wyjaśniających
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Rejestr oświadczeń majątkowych 
 • Rejestr wypadków funkcjonariuszy
 • Rejestr wypadków pracowników cywilnych
 • Rejestr wydanych zaświadczeń po odbyciu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa higieny służby/pracy funkcjonariuszy/pracowników cywilnych
 • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy/służby
 • Rejestr funkcjonariuszy narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy III
 • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy III
 • Rejestr przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

 

Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Łodzi

 

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Wykazy przesyłek nadanych, poleconych i odebranych
 • Rejestr zwolnień lekarskich oraz zastępstw za nieobecnych funkcjonariuszy (podlegający ochronie danych osobowych - przetwarzane ustawowo)
 • Ewidencja czasu służby przekraczającego normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji
 • Rejestr wydanych referentek funkcjonariuszom i pracownikom Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Łodzi
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli KMP w Łodzi
 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu policjantów i pracowników KMP w Łodzi
 • Rejestr zaświadczeń o ukończeniu służby przygotowawczej KSC
 • Rejestr legitymacji pracowników cywilnych KMP w Łodzi
 • Rejestr czynności wyjaśniających prowadzonych w sprawach funkcjonariuszy KMP w Łodzi podjętych w trybie art. 134i ust. 4 ustawy o Policji
 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych wszczętych przeciwko funkcjonariuszom KMP w Łodzi
 • Ewidencja orzeczeń i postanowień wydanych w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko funkcjonariuszom KMP w Łodzi
 • Rejestr rozmów dyscyplinujących przeprowadzonych z funkcjonariuszami KMP w Łodzi
 • Rejestr funkcjonariuszy KMP w Łodzi ukaranych dyscyplinarnie
 • Ewidencja wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy KMP w Łodzi
 • Książka wydania broni z Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Łodzi
 • Książka nadzoru nad bronią Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Łodzi
 • Książka wydania broni do celów szkoleniowych Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Łodzi
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Łodzi
 • Rejestr wydanych skierowań na badania profilaktyczne, badania okresowe i kontrolne
 • funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KMP w Łodzi
 • Rejestr wydanych skierowań na badania kierowców, badania specjalistyczne i szczepienia funkcjonariuszy KMP w Łodzi
 • Rejestr  profilaktycznych zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KMP w Łodzi
 • Rejestr skierowań funkcjonariuszy KMP w Łodzi do Rejonowej Komisji Lekarskiej
 • Rejestr zgód na zajęcia zarobkowe poza służbą policjantów KMP w Łodzi
 • Książka inwentarzowa księgozbioru KMP w Łodzi
 • Rejestr faktur za zakup książek oraz usług szkoleniowych dla KMP w Łodzi
 • Rejestr wystawionych delegacji służbowych dla funkcjonariuszy i pracowników KMP w Łodzi – poleceń wyjazdu służbowego w związku ze skierowaniem na szkolenia
 • Ewidencja podań kandydatów do pracy (podlegająca ochronie danych osobowych - przetwarzane ustawowo)
 • Dokumentacja kadrowa, szkoleniowa, ewidencyjna, organizacyjno-etatowa, medycyny pracy wytworzona w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Łodzi

 

Wydział Prezydialny

 

 • Ewidencja faksów Wydziału Prezydialnego KMP w Łodzi
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Wydziału Prezydialnego KMP w Łodzi
 • Lista obecności Wydziału Prezydialnego KMP w Łodzi
 • Rejestr nadgodzin Wydziału Prezydialnego KMP w Łodzi
 • Dziennik podawczy
 • Zeszyt odpraw służbowych kadry kierowniczej
 • Dziennik przepisów innych resortów
 • Dziennik przepisów MSWiA
 • Dziennik przepisów KGP
 • Dziennik przepisów KWP
 • Dziennik przepisów KMP
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek (WKT 111)
 • Rejestr spisów akt przekazanych kat. A i B
   

Wydział GMT KMP w Łodzi

 

 • Teczka tematyczna  (171) – dojazdy do pracy
 • Teczka tematyczna  (2213) – Świadczenia finansowe związane z prawem do lokalu, pomoc      finansowana budownictwo mieszkaniowe
 • Teczka tematyczna  (0151) – Korespondencja o charakterze kancelaryjno-manipulacyjnym
 • Teczka tematyczna  (5143) – Zatrzymania, doprowadzenia lub zatrzymania w celu wytrzeźwienia
 • Teczka tematyczna (244) – Wypadki, uszkodzenia sprzętu transportowego. Ubezpieczenia, odszkodowania
 • Teczka tematyczna  (36) – Szkody
 • Teczka tematyczna (37) – Odszkodowania
 • Teczka tematyczna (324) – Windykacja należności
 • Teczka tematyczna (350) – Inwentaryzacja składników majątkowych
 • Teczka tematyczna (2310) – Zamówienia, zapotrzebowania, umowy. Zakupy
 • Teczka tematyczna (2320) – Sprzęt – zamówienia na wykonanie, wyceny
 • Teczka tematyczna (024) – Zbiory aktów wewnętrznego kierowania, nie będących aktami normatywnymi
 • Teczka tematyczna (570) – Mandaty karne
 • Teczka tematyczna  (284) – Eksploatacja
 • Teczka tematyczna  (5614) – Informacje bieżące, notatki itp. dot. pracy dochodzeniowo-śledczej
 • Teczka tematyczna (0166) – Inwentaryzacja dokumentów, protokóły zdawczo – odbiorcze, protokóły utraty, brakowania i zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat. BC
 • Teczka tematyczna (0443) – Militaryzacja, mobilizacja, ewakuacja
 • Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem
 • Rejestr mandatów anulowanych
 • Rejestr wydanych zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 • Rejestr dowód wpłaty
 • Rejestr księga kasowa;
 • Rejestr rachunki biegłych;
 • Rejestr faktur biegłych;
 • Rejestr sprzętu prywatnego;
 • Książka dyspozytora;
 • Książka wydawania broni;
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych;
 • Dziennik podawczy

 

Wydział Informatyki KMP w Łodzi

 

 • Rejestr teczek, dzienników, książek WKT 111
 • Rejestr wpływających kart MRD 5
 • Rejestr oświadczeń majątkowych
 • Rejestr przekazywanych odpowiedzi jawnych SIO
 • Ewidencja wejść/wyjść do strefy ochronnej – serwerownia
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja kart EKD
 • Ewidencja użytkowników KCIK
 • Ewidencja kart mikroprocesorowych
 • Ewidencja KSD – karty
 • Ewidencja uprawnień, upoważnień do systemu KSIP
 • Ewidencja uprawnień do systemu SWD
 • Ewidencja uprawnień do systemu Sespol
 • Ewidencja RSD
 • Ewidencja materiałów eksploatacyjnych
 • Ewidencja sprzętu komputerowego
 • Ewidencja sprzętu komputerowego prywatnego
 • Ewidencja sprzętu biurowego
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Wydziału Informatyki KMP w Łodzi
 • Ewidencja nadgodzin Wydziału Informatyki KMP w Łodzi
 • Ewidencja dokumentacji urlopowej Wydziału Informatyki KMP w  Łodzi
 • Książka doręczeń przesyłek
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych do pism zastrzeżonych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych KSIP 001
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych KCIK
 • Książka zwrotów druków KSIP
 • Książka zwrotów kart MRD 5
 • Książka spraw przydzielonych – nadzór nad terminowością rejestracji druków KSIP
 • Dziennik Podawczy
 • Dziennik ewidencyjny dokumentów zastrzeżonych
 • Dziennik szkoleń Wydziału Informatyki KMP w Łodzi
 • Dziennik szkolenia strzeleckiego Wydziału Informatyki KMP w Łodzi
 • Dziennik pracy administratora PSTDN
 • Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Łodzi
 • Dziennik podawczy,
 • Dzienniki korespondencyjne,
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,
 • Rejestr przepisów,
 • Książka doręczeń,
 • Książka doręczeń poczty specjalnej,
 • Rejestr pakowania,
 • Ewidencja główna składnicy akt KMP w Łodzi oraz komisariatów policji,
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających,
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego,
 • Rejestr wydanych decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Rejestr wydanych upoważnień do przeprowadzenia kontroli,
 • Rejestr wydanych postanowień o zawieszeniu postępowań sprawdzających,
 • Rejestr ewidencji ankiet bezpieczeństwa osobowego,
 • Rejestr wszczętych postępowań kontrolnych,
 • Ewidencja wydania i cofnięcia upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”

 

 

Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Łodzi

       

 • Dziennik podawczy
 • Dzienniki korespondencyjne,
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
 • Rejestr przepisów,
 • Książka doręczeń,
 • Książka doręczeń poczty specjalnej,
 • Rejestr pakowania,
 • Ewidencja główna składnicy akt KMP w Łodzi oraz komisariatów policji,
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających,
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego,
 • Rejestr wydanych decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Rejestr wydanych upoważnień do przeprowadzenia kontroli,
 • Rejestr wydanych postanowień o zawieszeniu postępowań sprawdzających,
 • Rejestr ewidencji ankiet bezpieczeństwa osobowego,
 • Rejestr wszczętych postępowań kontrolnych,
 • Ewidencja wydania i cofnięcia upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

 

 

Metryczka

Data publikacji 31.10.2016
Data modyfikacji 03.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
KMP w Łodzi
do góry