Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Komenda Miejska Policji w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://www.lodz.policja.gov.pl/ i BIP http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron podmiotowych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 17.05.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.04.2022

Data publikacji strony internetowej BIP: 29.04.2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji BIP: 01.04.2022

Strony internetowe http://www.lodz.policja.gov.pl/ i http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/ są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • na stronie znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych (napisy będą dodawane sukcesywnie w miarę możliwości)
  • dokumenty zamieszczone w formie skanów lub plików PDF użytkownicy mogą rozpoznać za pomocą narzędzia OCR.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o cyfrowej dostępności.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz tworzone w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych funkcjonują cztery terminale Cisco Webex DX80. Te urządzenia umożliwiają kontakt z Policją za pomocą smartfonu i specjalnej aplikacji Cisco. To rozwiązanie informatyczne pozwala na zestawienie wideokonferencji z osobą zgłaszającą, tłumaczem języka migowego i funkcjonariuszem służby dyżurnej. Stanowiska funkcjonują w Wydziale Sztab Policji, Wydziale Ruchu Drogowego oraz na dyżurkach w I i III Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Tingtun Page Checker – https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck/ ,z którego wynika, że strona internetowa http://www.lodz.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 99,93%, a strona BIP http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/ w 98,29%.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mł. insp. Małgorzata Ratajczyk, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 841 27 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

 Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.https://bip.brpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Łodzi

ul. Sienkiewicza 28/30 - budynek „A” całkowicie wyłączony z użytkowania z uwagi na trwającą rewitalizację obiektu

 

Komenda Miejska Policji w Łodzi

ul. Sienkiewicza 28/30 – budynek „B”

Wejście do budynku schodami

Brak windy, przejścia między kondygnacjami schodami

Korytarze o szerokości 112cm

Pochylnia – brak,

Platforma – brak,

Brak poczekalni, brak telefonu do kontaktu,

Pętla indukcyjna – brak,

Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z oznaczeniem pionowym i poziomym – brak,

Toaleta dla osób niepełnosprawnych – brak,

Brak przeciwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym,

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

 

W budynku „B” aktualnie na czas trwającej rewitalizacji znajduje się:

Wydział Sztab Policji, Wydział Kadr i Szkolenia, Wydział Prezydialny, Zespół ds. Prawnych, Zespół Prasowo-Informacyjny i Zespół ds. Dyscyplinarnych, Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

 

Komenda Miejska Policji w Łodzi

ul. Tuwima 12A – budynek całkowicie wyłączony z użytkowania z uwagi na trwającą rewitalizację obiektu

 

Obiekt użytkowany przez KMP w Łodzi na czas trwającej rewitalizacji:

ul. Pienista 71 (Oddział Prewencji Policji w Łodzi)

W budynku aktualnie maja swoja siedzibę:

Wydział Kryminalny,

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,

Wydział d/w z Przestępczością Narkotykową,

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

 

Wejście do budynku schodami.

Brak windy. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 100 cm.

Pochylnia – brak

Platforma – brak

Informacja głosowa – brak

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych - brak.

Brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

 

Obiekt użytkowany przez KMP w Łodzi na czas trwającej rewitalizacji:

ul. Pienista 71 (Wydział Prewencji KWP w Łodzi)

Sale dydaktyczne w budynku aktualnie użytkowane są przez Wydział Prewencji oraz Wydział Kontroli KMP w Łodzi.

Wejście do budynku schodami.

Brak windy. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 150 cm.

Pochylnia – brak

Platforma – brak

Informacja głosowa – brak

Pętla indukcyjna – brak

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych - brak.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

 

 

Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Łodzi (ul. Stokowska 21/25)

Podjazd prowadzący do wejścia głównego.

Winda wewnętrzna na wszystkich kondygnacjach. Korytarze o szerokości powyżej 150 cm.

Pochylnia – występuje.

Platforma – brak.

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych - występuje.

Przed budynkiem wydzielono 1 miejsce postojowe dla osób  niepełnosprawnych wraz z oznaczeniem pionowym.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

 

I KP KMP w Łodzi (ul. Sienkiewicza 28/30)

Podjazd prowadzący do wejścia głównego. Swobodne przejścia przez obszary kontroli.

Winda wewnętrzna prowadząca na wszystkie kondygnacje. Korytarze o szerokości powyżej 150 cm.

Pochylnia – występuje podjazd.

Platforma – brak

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.       

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych przy poczekalni na parterze.

W szczycie budynku wydzielono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z oznaczeniem pionowym i poziomym.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

 

Dodatkowo na czas trwającej rewitalizacji budynku „A” przy ul. Sienkiewicza 28/30 i budynku przy ul. Tuwima 12A do siedziby I KP przeniesiono Wydział GMT, Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Techniki Kryminalistycznej.

 

II KP KMP w Łodzi (ul. Ciesielska 27)

Podjazd prowadzący do wejścia głównego.

Brak windy. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 150 cm.

Pochylnia – występuje podjazd.

Platforma – brak

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze.

Brak miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

 

Dodatkowo na czas trwającej rewitalizacji budynku „A” przy ul. Sienkiewicza 28/30 do siedziby II KP KMP w Łodzi przeniesiono część Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

 

III KP KMP w Łodzi (ul. Armii Krajowej 33)

Platforma (winda) prowadząca do wejścia głównego. Swobodne przejścia przez obszary kontroli.

Winda wewnętrzna prowadząca na wszystkie kondygnacje. Korytarze o szerokości powyżej 150 cm.

Pochylnia – brak

Platforma – występuje

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.       

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych przy poczekalni na parterze.

Przed wejściem głównym obok platformy wydzielono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z oznaczeniem pionowym i poziomym.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

 

 

IV KP KMP w Łodzi (ul. M. Kopernika 29/31)

Podjazd prowadzący do wejścia głównego.

Brak windy. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 150 cm.

Pochylnia – występuje podjazd.

Platforma – brak

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych - występuje.

Brak miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

 

Dodatkowo na czas trwającej rewitalizacji budynku „A” przy ul. Sienkiewicza 28/30 do siedziby IV KP KMP w Łodzi przeniesiono Wydział Łączności i Informatyki.

 

 

V KP KMP w Łodzi (ul. O.WiN 60)

Wejście do budynku schodami.

Brak windy. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 150 cm.

Pochylnia – brak

Platforma – brak

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych - brak.

Brak miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

 

Dodatkowo na czas trwającej rewitalizacji budynku przy ul. Tuwima 12A do siedziby V KP KMP w Łodzi przeniesiono Wydział Ochronny.

 

 

VI KP KMP w Łodzi (ul. Wysoka 45)

Wejście do budynku schodami.

Brak windy. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 150 cm.

Pochylnia – brak

Platforma – brak

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych - brak.

Brak miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

 

 

VII KP KMP w Łodzi (ul. 3 Maja 43)

Wejście do budynku bezpośrednio z poziomu chodnika.

Brak windy. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 150 cm.

Pochylnia – brak

Platforma – brak

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych - brak.

Brak miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

 

 

VIII KP KMP w Łodzi (ul. Wólczańska 250)

Platforma (winda) prowadząca do wejścia głównego.

Brak windy wewnętrznej. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 150 cm.

Pochylnia – brak.

Platforma – występuje, dodatkowo wyposażona w dzwonek przywoławczy.

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych - występuje.

Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem wraz z oznaczeniem pionowym i poziomym.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

 

Metryczka

Data publikacji : 21.09.2020
Data modyfikacji : 27.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Agniesszka Grzymska
Osoba modyfikująca informację:
MalgorzataKulig
do góry